واحدهای مختلف شرکت

واحد تخقیق و توسعه

این واحد مسئولیت تحقیقات بر روی تکنولوژی ها و توجه به بازار می باشد.اصلی ترین واخد شرکت که زیر نظر مستفیم مدیرعامل فعالیت می کند و در راستای اهداف شرکت به تحقیقات پزشکی دارویی می پردازد.

 

واحد شناسایی بیماران نیازمند

این واحد خدمات کمک هزینه بیمار را تقبل می کند و در این راستا با همکاری پزشکان معتمد با خفظ آبروی شخص نیازمند به تامین هزینه های پزشکی و دارویی می پردازد

 

واحد فعالیت های علمی 

این واحد در راستای اهداف علمی اعضای شرکت که همه از اساتید دانشگاه های معتبر کشور می باشند فعالیت می کند و برای ارتباط بخشی و ارتقای جایگاه شغلی فردی و توسعه های فردی متخصصین فعالیت می کند.

کمک به تکمیل گزارشات دانشگاه ها و بیمارستان ها، انجام تخقیقات کشوری و استانی بر روی موضوعات هایتک با همکاری مسئولین کشوری و.. 

 

 

نظرات کاربران